XÂY DỰNG TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THÀNH CƠ SỞ DẠY NGHỀ UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - THÀNH CÔNG

Tin tức - sự kiện

Thống kê truy cập

3.235.45.196

Số người Online : 4
Lượt truy cập : 89458
Truy cập trong ngày : 18

Trang chủ    >> Trung cấp chuyên nghiệp    >> QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  GTVT
TRUNG ƯƠNG I
--------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG 
Về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc TCCN
Của trường Cao đẳng GTVT Trung ương I 

 
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I 

 
     - Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động
Thương binh & Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1;
      - Căn cứ Quyết định 181/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng  Bộ Giao
thông vận tải về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức cho  trường 
Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I;
     - Căn cứ  Thông tư số 09/TT-BGDDT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT về việc Ban hành Quy 
chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
     - Căn cứ Công văn số 5543/BGDĐT-GDCN ngày 08/9/2010 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về
viêc hướng dẫn và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo TCCN.
     - Căn cứ kết luận phiên họp của Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn đầu ra TCCN của Trường Cao 
đẳng GTVTTWI ngày 21 tháng 02 năm 2011 ;
     - Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo
bậc Trung cấp chuyên nghiệp: Xây dựng cầu đường bộ, Cơ khí sửa chữa ô tô - Máy xây dựng, 
Kế toán doanh nghiệp,Công thông tin của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung
ương I.
     Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Căn cứ các chuẩn đầu ra đã được ban hành tại 
Quyết định này. Các Khoa và Bộ môn có liên quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện.
lực kể từ ngày ký.Căn cứ các chuẩn đầu ra đã được ban hành tại Quyết định này. Các Khoa 
và Bộ môn có liên quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện.
     Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Trưởng Bộ môn, các đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:									                HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu									               (đã ký)
- Các đơn vị đào tạo		
- Lưu VT								                  Nguyễn Trọng Minh